News from Сливо поле
Общински съвет - Сливо поле даде своето съгласие Община Сливо поле да предостави на СНЦ „МИГ Източна Дунавска Елиа” временен безлихвен заем за осигуряване на оборотни финансови средства в размер на 24 447 лева с цел обезпечаване на изпълнението на ...
Общински съвет - Сливо поле даде своето съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ четири броя помещения с обща площ от 24,76 кв.м.( ½ ...
Във връзка с постъпило искане от Михаил Асенов Чиликов, зам.-кмет на Община Сливо поле Общински съвет - Сливо поле разреши изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ 060037, ПИ 027016 и ПИ 027047, местност „Хайвалъка“, в землището на с. Бръшлен ...
Във връзка с постъпило искане от Михаил Асенов Чиликов, зам.-кмет на Община Сливо поле Общински съвет - Сливо поле разреши изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ 000231 и ПИ 097005, местност „Гаргалъка“, в землището на гр. Сливо поле, Община ...
Общински съвет - Сливо поле прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле, както следва: § 1. В чл.41 се създава нова ал.14: „(14) Данъкът за превозни средства от ...
Обучение на тема „Пътят на отпадъците“ ще се проведе на 26 април от 13 ч. в община Сливо поле. Обучението се организира от ТД Приста, съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Русе. Очаква се да присъстват около 20 ...
Photos from Сливо поле
Hotels
Arrival
Departure