News from Бистренци
/на снимката/ По случай Великденските празници самодейците от женската певческа група "Боровчанки" и ТК "Боровски ритми" при НЧ "Искра1898" гр. Борово поздравиха настанените в "Дом за стари хора" с. Бистренци с много песни и танци.
Бистренци , ПИ 110, в кв. 32 по регулационния план на с.Бистренци., с който църква „Св. Йоан Рилски” – с.Бистренци, ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на ...
Народните представители от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев и Светлана Ангелова заедно с кметовете на селата Дряновец и Бистренци Тихомир Йорданов и Атанас Ленов откриха днес нови детски площадки в двете кметства на ...
Народните представители от ГЕРБ откриха нови детски площадки в Дряновец и <b>Бистренци</b>
Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” се изпълнява от Агенция за социално подпомагане с партньорството на Държавна агенция за закрила на детето и асоцииран партньор ...
БЯЛА" на Терен с площ от 9.00 (девет) дка, представляващ част от имот № 000035 по КВС на село Бистренци, община Бяла, област Русе, ЕКАТТЕ 04162, местност „Вардашлъка”, с обща площ от 17,432 (седемнадесет цяло и 432) дка, частна ...
Photos from Бистренци
Zip Code from Бистренци
7121
Бистренци
Hotels
Arrival
Departure